CSN_logo Ysgol Y Berllan Deg
Circle Way East,
Cardiff,
CF23 9LD
Tel:      029 2073 4152
Fax:     029 2073 6850
email   
Location Map
   
Log In
Username

Password

Remember MeEin Hysgol
Our School
Cartref
Home
Oriel Luniau
Gallery
Cysylltiadau
Links
Darllen a Gwrando
Listen and Read
Ein Gweledigaeth TGCh
Our ICT Vision
Staff yr Ysgol 2012-13
School Staff 2012-13
Adroddiad Estyn 2011
Estyn Report 2011

Ffrindiau Y Berllan Deg
TWITTER: @FfrindiauBD
Beth yw'r Ffrindiau
What is the Ffrindiau
Pwyllgor a Cynrhychiolwyr Dosbarth
Committee & Class Re
2013/14 Dyddiadau Ffrindiau Dates
Gwybodaeth Clwb 100
100 Club Information
Clwb 100
100 Club Standing Order
Cofnodion Cyfarfod 21/05/14 Meeting Minutes
Cofnodion Cyfarfod 21/01/14 Meeting Minutes
Cofnodion Cyfarfod 24/09/13 Meeting Minutes

Diogelwch ar y We
Safety on the Internet
Polisi Defnydd y We 2011
Internet Access Policy 2011
Polisi E-Ddiogelwch 2011
E-Safety Policy 2011
Think U Know

Search Web Pages
Calendar
< April, 2015 >
S M T W T F S
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02


Cyhoeddiadau
Announcements
logo buddugol

Pen-Blwydd Hapus! Happy Birthday!

Llongyfarchiadau mawr i Megan Manley am ddylunio’r logo buddugol ar gyfer crys t dathlu deg mlwyddiant yr ysgol.

Congratulations to Megan Manley for designing the winning logo for the 10 year celebration t-shirts.

Llun o haul

Haul! Sun!

Mae’r haul wedi cyrraedd o’r diwedd! Cofiwch roi eli haul yn y bore, gwisgo het ac yfed digon o ddwr yn yr haul chwilboeth yma!

The sun has arrived at last! Remember to put you sun cream on in the morning, wear a hat in the sun and drink plenty of water in this boiling sun!

Plant ar y cyfrifiadur

Gweithgareddau y BBC
BBC Activities

Rydym wedi bod yn lwcus iawn yn ysgol y Berllan Deg i gael treialu gemau addysg Cymraeg newydd ar safle we y BBC. Bydd y lansiad wythnos nesaf ond dyma gyfeiriad y gemau.

http://www.bbc.co.uk/cymru/addysg/pages/primary.shtml

We have been very lucky here at the school to have trialled the new Welsh education games on the BBC website. The launch will be next week, but here is the website's address.

Y Pwyllgor Eco gyda'r Faner Werdd

Ail Faner Werdd Ysgolion Eco
Eco School's Second Green Banner

Llongyfarchiadau mawr i aelodau o'r Pwyllgor Eco, Mr. Williams a Mr. Richards, sydd wedi arwain yr ysgol i dderbyn Yr Ail Faner Werdd gan yr Eco Ysgolion. Drwy gydweithio gyda Swyddogion Ynni a chreu ardal llysiau gyda rhieni yr ysgol bu iddynt lwyddo i greu argraff ar y beirniaid.

Congratulations to the members of the Eco Committee, Mr. Williams and Mr. Richards, who have lead the school to receive the Eco School's Second Green Banner. By working together with the school's Energy Officers and by building a vegetable patch with some of the parents they made a very good impression on the judges.
y tim pel rwyd

Tim Pel Rwyd 2010
Netball Team 2010

Llongyfarchiadau i dim pêl-rwyd yr ysgol a aeth i Dwrnament Pêl-rwyd yr Urdd a chyrraedd y rowndiau cyd-derfynol. Bu iddynt chwarae yn arbennig o dda ac yn haeddu cyrraedd mor bell.

Congratulations to the school's Netball team who went to the Urdd's Netball competition and went all the way to the semi-finals. They played extremely well and deserved to reach the semi-finals.

Ennillydd y gadair

Enillydd y Gadair
The Bard's Chair Winner

Llongyfarchiadau i Rhodri Lewis, Blwyddyn 6, am ennill cystadleuaeth y Gadair yng nghyngerdd Dydd Gwyl Dewi yr ysgol. Roedd cystadlu brwd gan ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 wrth ysgrifennu cerddi ar y teitl Mor Ladron.

Congratulations to Rhodri Lewis, Year 6, for winning the competition for the Bard's Chair in our St. David's Day concert. The competition was fierce between the year 5 and 6 pupils where all of the pupils worte a poem on the theme Mor Ladron (Pirates).

MORLADRON gan Perl Ddu

Byddwch yn ofalus...
Mae morladron yn hwylio at y lan
A dydyn nhw ddim ar fin rhoi lan.

Byddwch yn ofalus...
Mae morladron fel morgrug o gwmpas y lle
Yn sleifio’n dawel o’r chwith i’r dde.

Byddwch yn ofalus...
Herwgipio sydd ar eu gwedd
Yn troedio’n ddistaw fel y bedd.

Byddwch yn ofalus...
Does dim byd yn ddiogel
Tra bod y dihirod cythryblus wrthi’n hel.

Byddwch yn ofalus...
Dinistiro pawb a phopeth yw eu nod.
Druan â’r bobl – y gwaethaf sydd i ddod!

Byddwch yn ofalus...
Erchylltra, mileindra a phla
Rhy hwyr i fod yn ofalus – Dyna’r olaf oll.
Ymlaen i’r lladdfa nesa!

PERL DDU

Blwyddyn 5- Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr Hyd a Lledrith
A Magical World Book Day

Dathlodd yr ysgol ddiwrnod y llyfr mewn steil! Bu i bawb wisgo i fyny fel cymeriad o lyfr hyd a lledrith.

The school celebrated World Book Day in style! Everyone dressed up as a character from a magical book.
Y tim dawnsio disgo

Tim Dawnsio Disgo
Disco Dancing Team

Llongyfarchidau i'r tim dawnsio disgo am ddod yn 3ydd yng nghystaleuaeth Sir yr Urdd.
Congratulations to the Disco Dancing team who came 3rd in the Urdd's *bleep*y competition.

Cwis Llyfrau
Book Quiz

Llongyfarchiadau i dimau y cwis llyfrau ar berffomiadau gwych yn y gystadleuaeth Cwis Llyfrau Caerdydd. Bu i dim Blwyddyn 3 a 4 gyflwyno detholiad o lyfr ‘Hyd y Flwyddyn’, tra y bu i dim Blwyddyn 5 a 6 gyflwyno detholiad o’r llyfr ‘Caeau Fflanders’.

Congratulations to the Book quiz teams on excellent performances in Cardiff’s book quiz. Year 3 and 4 team performed an extract from the book ‘Hyd y Flwyddyn’ (Through the year) while Year 5 and 6 team performed an extract on the book ‘Caeau Fflanders’ (Flanders Field).

Llun o'r crys-t

Crys-T ar Werth!
T-Shirts for Sale


Gallwch brynu Crys-T 'Dathlu 10 mlynedd' gyda logo sydd wedi ei ddylunio gan Megan Manley. Mae'r crysau-t ar werth yn y dderbynfa am £5 neu dewch â'r arian i'r ysgol mewn amlen wedi ei labelu'n glir gydag enw'r plentyn a'r maint arni (5-6 oed, 7-8 oed, 9-11 oed, 12-13 oed).

You can buy a '10 Year Celebration' T-Shirt with the logo designed by Megan Manley. The t-shirts will be for sale in the reception for £5 or bring the money to school in an envelope clearly labelled with the child's name and size (age 5-6, 7-8, 9-11, 12-13)

Capteiniaid

Mabolgampau
Sports Day

Llongyfarchiadau i Tawe ar eu buddugoliaeth yn y mabolgampau 2010. Roedd y canlyniadau yn agos iawn, ond y tîm coch ddaeth i'r brig flwyddyn yma! Diolch yn fawr unwaith eto i Park Inn am eu cefnogaeth ac am dalu am fedalau i'r tîm buddugol a dwr i bob disgybl.

Congratulations to team Tawe on their win on sports day 2010. The results were close but it was the red team who came up on top this year! Thank you once again to the Park Inn for their support, they also paid for the winning team's medals and provided a bottle of water for all of the children.

Cystadlu

Chwaraeon i Lesotho
Sports for Lesotho

Diolch yn fawr i bawb am gefnogi Chwaraeon i Lesotho. Rydym wedi hel dros £600 ar gyfer ein ysgol gyfaill, St Pauls, yn Lesotho. Diolch hefyd i flwyddyn 6 am eu gwaith caled yn trefnu a rhedeg y diwrnod.

Thank you for everyone for supporting the Sports for Lesotho day. We raised over £600 for our twin school, St Pauls, in Lesotho. Also, thank you to Year 6 for their hard work organizing the day and making sure it ran smoothly.

Banner 10 mlynedd

Dathlu 10 Mlynedd
Celebrating 10 Years

Rydym yn dathlu ein Pen-blwydd yn 10 Mlynedd yn ysgol y Berllan Deg.
1999/2000-2009/10
We are celebrating our 10th birthday here at Ysgol y Berllan Deg.

Edrychwch yn aml ar y safle we am fwy o wybodaeth a lluniau o'r dathlu.
Look at the website often to see more information and pictures of the celebration.

http://ysgolyberllandeg.cardiff.sch.uk/~athrawon/10mlynedd.htm

Gallwch hefyd brynu Crys-T 'Dathlu 10 mlynedd' gyda logo sydd wedi ei ddylunio gan Megan Manley. Mae'r crysau-t ar werth yn y dderbynfa am £5.

You can also buy a '10 Year Celebration' T-Shirt with the logo designed by Megan Manley. The t-shirts will be for sale in the reception for £5.

Created on 2009-06-29 14:12:58 by webmaster
Updated on 2010-10-08 12:57:52 by webmaster
 Printable Version

Gwybodaeth i Rieni
Information for Parents
Llythyrau / Letters
Polisiau
Policies
Adroddiad Cymharol Cyfnod Sylfaen
Comparative Report Foundation Phase
Adroddiad Cymharol CA2
Comparative Report KS2
Prospectws Cymraeg 2013-14
English Prospectus 2013-14